Validació de documents

Per comprovar l’autenticitat dels documents emesos per l’Ajuntament de Peralada fent servir el codi de verificació (CSV).

Validació de documents GESTIONA (EsPublico)

Validació de documents BPM (Eacat)