Subvencions

SUBVENCIONS ENTITATS DEL MUNICIPI, ANY 2022
El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data7 d’abril de 2022,va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2022.

En data 9 de juny de 2022 s’ha publicat al BOP de Girona número 110· Núm. edicte 5246 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2022. 

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, així com la resta de documentació, hauran de presentar-se, mitjançant la formalització dels models normalitzats, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (Seu Electrònica).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 8 de juliol de 2022.

Documentació:

  • ANUNCI d’aprovació inicial de les bases per l’atorgament de subvencions a entitats del municipi, exercici 2022. Consultar
  • Bases subvencions entitats 2022 (català). Consultar 
  • Bases subvenciones entidades 2022 (castellano). Consultar
  • Extracte BDNS de la convocatòria. Consultar
  • Sol·licituds i annexos normalitzats. Descarregar
  • Compte justificatiu subvencions 2022 (Excel). Descarregar

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.