Subvencions

En data 2 de juny de 2016 s’ha publicat al BOP de Girona número 105 l’edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats del municipi per a l’exercici 2016.

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 3 de juny al 31 de juliol de 2016.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant els models normalitzats adjunts al Registre General de l’ajuntament de Peralada ( situat a la Plaça Gran,7  de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores) o de conformitat amb l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Documentació:

  • BOP Edicte sobre l’aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a
    entitats del municipi per a l’exercici 2016. Descarregar.
  • Model de sol·licitud de subvenció. Descarregar.
  • ANNEX II. Model de declaració responsable. Descarregar.
  • ANNEX III. Model de Memòria de l’activitat/projecte. Descarregar.
  • ANNEX IV. Model de pressupost de l’activitat/projecte. Descarregar.
  • ANNEX V. Model de dades bancàries. Descarregar.
  • Model compte justificatiu Subvencions Entitats 2016. Descarregar.

 

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.