Subvencions

En data 26 de març s’ha publicat al BOP de Girona número 60 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

La documentació, juntament amb l’imprès de sol·licitud s’ha de presentar al registre general d’entrada de l’ajuntament, de dilluns a divendres i dins l’horari d’atenció al públic i finalitzarà a 30 d’abril de 2019.

Documentació:

 

 

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.