Subvencions

SUBVENCIONS ENTITATS DEL MUNICIPI, ANY 2021
En data 9 de juny de 2021 s’ha publicat al BOP de Girona número 110 · Núm. edicte 5057 l’
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2021.

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, així com la resta de documentació, hauran de presentar-se per escrit, mitjançant la formalització del model normalitzat, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (Seu Electrònica).

El termini depresentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de juny de 2021.

Documentació:

  • Bases definitives subvencions entitats 2021 (Català) Consultar
  • Bases definitivas subvenciones entidades 2021 (Castellano) Consultar
  • Extracte BDNS de la convocatòria. Consultar
  • ANNEX I. Model de sol·licitud de subvenció. Descarregar.
  • ANNEX II. Model de declaració responsable.Descarregar.
  • ANNEX III. Model de Memòria de l’activitat/projecte. Descarregar.
  • ANNEX IV. Model de pressupost de l’activitat/projecte. Descarregar.
  • ANNEX V. Model de dades bancàries. Descarregar.

Subvencions al dia. Cercador adreçat als ens locals al BOP, BOE, DOGC, DOUE. Entrar.