Ordenances fiscals i preus públics municipals

Ordenança general de recaptació i annex

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC – BOP núm. 19, 29 de gener de 2004
ANNEX. RELACIÓ DE CARRERS DEL MUNICIPI – BOP núm. 248, 31 de desembre de 2013

Impostos municipals

I01.- Impost sobre béns immobles (IBI)BOP núm. 248 annex 1, 31 de desembre 2013. modificació BOP núm. 245, 24 de desembre de 2014, modificació BOP Núm. 248, 30 de desembre de 2016, modificació BOP Núm. 63, 29 de març de 2018,modificació BOP Núm. 42, 28 de febrer de 2019 i modificació BOP Núm. 247 – 24 de desembre de 2020

I02.- Impost sobre activitats econòmiquesBOP núm. 248 annex 1, 31 de desembre 2013

I03.- Impost sobre vehicles de tracció mecànicaBOP núm. 248 annex 1, 31 de desembre 2013

I04.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obresBOP núm. 248 annex 1, 31 de desembre 2013, Modificació BOP Núm. 248 – 31 de desembre de 2018

I05.- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbanaBOP núm. 19, 29 de gener de 2004, modificació BOP núm. 246, 23 de desembre de 2008, modificació BOP núm, 245, 22 de desembre de 2015

I06.- Impost sobre despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça BOP núm. 43, 4 de març de 2015

Preus públics

P01. – Ordenança general de preus públicsBOP núm. 19, 29 de gener de 2004

P02. – Ordenança del preu públic per la venda del llibre “La gastronomia empordanesa a Peralada”BOP nún. 148, 15 de novembre de 1994

P03. – Ordenança del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per a l’ús i/o prestació de serveis a l’Oficina de Turisme Sant DomènecBOP Núm. 139, 21 de juliol de 2016

Taxes municipals

T01.- Taxa pel servei de recollida d’escombrariesBOP núm. 248 annex 1, de 31 de desembre de 2013, correcció d’errades BOP núm. 44, 5 de març de 2014 i modificació BOP. 248, 30 de desembre de 2016, modificació BOP núm. 245, 28 de desembre de 2017, modificació BOP Núm. 247 – 30 de desembre de 2019 i modificació BOP Núm. 247 – 24 de desembre de 2020

T02.-
Taxa pel servei de cementiriBOP núm. 172, 12 de desembre de 1989 i modificació BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2016; modificació BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2018

T03.-
Taxa pel servei de clavegueram BOP núm. 151, 18 de novembre de 1997 i modificació BOP núm. 240, 19 de desembre de 2011

T04.-
Taxa per subministrament d’aiguaBOP núm. 168, 31 de desembre de 1998 i modificació BOP núm. 119, 20 de juny de 2013

T05.-
Taxa per la realització d’activitats juridico-administratives de competència localBOP núm. 159, 2 de desembre de 1995; modificació BOP núm 98 – edicte 4351, de 24 de maig de 2021

T06.-
Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol menaBOP núm. 168, 31 de desembre de 1998 i modificació BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2016

T07.-
Taxa pel servei municipal de llar d’infantsBOP núm. 101, 27 de maig de 2013, modificació BOP núm. 43, 4 de març de 2015, modificació BOP núm. 248, 30 desembre 2016, modificació BOP núm. 163, 25 d’agost de 2021

T08.- Taxa per a la prestació de serveis esportiusBOP núm. 42, 2 de març de 2011 i modificació BOP núm. 249, 31 de desembre de 2016

T09.-
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès generalBOP núm. 245, 24 de desembre de 2012; modificació BOP núm 98 – edicte 4351, de 24 de maig de 2021

T10.-
Taxa per la realització d’activitats singulars de regulació i control del trànsit urbà (retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública)BOP núm. 148, 1 d’agost de 2001

T11. Taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local
BOP núm. 105, 2 de juny de 2016, modificació BOP. Núm 84, 3 de maig de 2017, modificació BOP. Núm. 100 – 24 de maig de 2018, modificació Núm. BOP 142 · Núm. edicte 5147 · Data 24-07-2020 i modificació Núm BOP 67,  9 d’abril de 2021

T12.- Taxa per la prestació del servei de casal d’estiu
BOP núm. 124, 30 de juny de 2015, modificació BOP núm. 130, 5 de juliol de 2018

T13
.- Taxa per la prestació del servei de piscina municipal BOP núm. 151, 6 d’agost de 2018, modificació BOP núm. 163, 25 d’agost de 2021