Ordenances fiscals i preus públics municipals

Ordenança general de recaptació i annex

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC – BOP núm. 19, 29 de gener de 2004 ANNEX. RELACIÓ DE CARRERS DEL MUNICIPI – BOP núm. 248, 31 de desembre de 2013

Impostos municipals

Preus públics

P01. – Ordenança general de preus públicsBOP núm. 19, 29 de gener de 2004 P02. – Ordenança del preu públic per la venda del llibre “La gastronomia empordanesa a Peralada”BOP nún. 148, 15 de novembre de 1994 P03. – Ordenança del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per a l’ús i/o prestació de serveis a l’Oficina de Turisme Sant DomènecBOP Núm. 139, 21 de juliol de 2016

Taxes municipals

T01.- Taxa pel servei de recollida d’escombrariesBOP núm. 248 annex 1, de 31 de desembre de 2013, correcció d’errades BOP núm. 44, 5 de març de 2014 i modificació BOP. 248, 30 de desembre de 2016, modificació BOP núm. 245, 28 de desembre de 2017 i modificació BOP Núm. 247 – 30 de desembre de 2019
T02.- Taxa pel servei de cementiriBOP núm. 172, 12 de desembre de 1989 i modificació BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2016; modificació BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2018
T03.- Taxa pel servei de clavegueram BOP núm. 151, 18 de novembre de 1997 i modificació BOP núm. 240, 19 de desembre de 2011
T04.- Taxa per subministrament d’aiguaBOP núm. 168, 31 de desembre de 1998 i modificació BOP núm. 119, 20 de juny de 2013
T05.- Taxa per la realització d’activitats juridico-administratives de competència localBOP núm. 159, 2 de desembre de 1995
T06.- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol menaBOP núm. 168, 31 de desembre de 1998 i modificació BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2016
T07.- Taxa pel servei municipal de llar d’infantsBOP núm. 101, 27 de maig de 2013, modificació BOP núm. 43, 4 de març de 2015
T08.- Taxa per a la prestació de serveis esportiusBOP núm. 42, 2 de març de 2011 i modificació BOP núm. 249, 31 de desembre de 2016
T09.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès generalBOP núm. 245, 24 de desembre de 2012
T10.- Taxa per la realització d’activitats singulars de regulació i control del trànsit urbà (retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública)BOP núm. 148, 1 d’agost de 2001
T11. Taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local BOP núm. 105, 2 de juny de 2016, modificació BOP. Núm 84, 3 de maig de 2017, modificació BOP. Núm. 100 – 24 de maig de 2018 i modificació Núm. BOP 142 · Núm. edicte 5147 · Data 24-07-2020
T12.- Taxa per la prestació del servei de casal d’estiu BOP núm. 124, 30 de juny de 2015, modificació BOP núm. 130, 5 de juliol de 2018
T13.- Taxa per la prestació del servei de piscina municipal BOP núm. 151, 6 d’agost de 2018