Ordenances fiscals i preus públics municipals

Ordenança general de recaptació i annex

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic – BOP núm. 19, 29 de gener de 2004

ANNEX. Relació de carrers del municipi – BOP núm. 248, 31 de desembre de 2013

Impostos municipals

I01.- Impost sobre béns immobles (IBI)BOP núm. 248 annex 1, 31 de desembre 2013

I02.- Impost sobre activitats econòmiquesBOP núm. 248 annex 1 – 31 de desembre 2013

I03.- Impost sobre vehicles de tracció mecànicaBOP núm. 248 annex 1 – 31 de desembre 2013

I04.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obresBOP núm. 248 annex 1 – 31 de desembre 2013

I05.- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbanaBOP núm. 19 – 29 de gener de 2004

I06.- Impost sobre despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça BOP núm. 43 – 4 de març de 2015

Preus públics

P01. – Ordenança general de preus públicsBOP núm. 19, 29 de gener de 2004

P02. – Ordenança del preu públic per la venda del llibre “La gastronomia empordanesa a Peralada”BOP nún. 148, 15 de novembre de 1994

P03. – Ordenança del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per a l’ús i/o prestació de serveis a l’Oficina de Turisme Sant DomènecBOP Núm. 139, 21 de juliol de 2016

Taxes municipals

T01.- Taxa pel servei de recollida d’escombrariesBOP núm. 248 annex 1, de 31 de desembre de 2013


T02.-
Taxa pel servei de cementiriBOP núm. 172, 12 de desembre de 1989


T03.-
Taxa pel servei de clavegueram BOP núm. 151, 18 de novembre de 1997


T04.-
Taxa per subministrament d’aiguaBOP núm. 168, 31 de desembre de 1998


T05.-
Taxa per la realització d’activitats juridico-administratives de competència localBOP núm. 159, 2 de desembre de 1995

T06.- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol menaBOP núm. 168, 31 de desembre de 1998

T07.- Taxa pel servei municipal de llar d’infantsBOP núm. 101, 27 de maig de 2013


T08.- Taxa per a la prestació de serveis esportius
BOP núm. 42, 2 de març de 2011


T09.-
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès generalBOP núm. 245, 24 de desembre de 2012

T10.- Taxa per la realització d’activitats singulars de regulació i control del trànsit urbà (retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública)BOP núm. 148, 1 d’agost de 2001

T11. Taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local BOP núm. 105, 2 de juny de 2016


T12.- Taxa per la prestació del servei de casal d’estiu
BOP núm. 124, 30 de juny de 2015


T13.- Taxa per la prestació del servei de piscina municipal BOP núm. 151, 6 d’agost de 2018