Model de sol·licituds

A continuació trobareu els models normalitzats de sol·licituds de l’Ajuntament de Peralada

Important ! 

  • Relació amb l’administració pública:

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica (enllaç).

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics (enllaç) o no, sempre i quan l’ajuntament, reglamentàriament, no en determini l’obligatorietat.  

Veure nota informativa llei 39_2015 i 40_2015

  • Representació:

En el cas que es permeti autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat/da en un procediment concret davant de l’administració, caldrà acreditar la representació legal amb la presentació del model normalitzat de representació (enllaç); el mateix passa amb l’acreditació de la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Veure nota informativa representació

 

Atenció a la ciutadania:

Instància general

 

Urbanisme i activitats:

Sol·licitud llicències d’obres

Sol·licitud d’obres menors _sense projecte tècnic

Comunicació prèvia d’obres

Comunicació prèvia per pintar façanes

Presentació documentació complementària obres

Sol·licitud ocupació de la via pública

Sol·licitud instal·lació grua

Sol·licitud de pròrroga llicències d’obres

Comunicació prèvia primera ocupació

Presentació documentació complementària primera ocupació

Sol·licitud devolució de fiances obres

Sol·licitud d’ajut rehabilitació de façanes

Sol·licitud certificat urbanístic

Sol·licitud d’informe urbanístic per a una activitat

Sol·licitud llicencia municipal activitat recreativa

Comunicació prèvia modificació activitat recreativa i espectacle (restaurant)

Comunicació prèvia habitatge ús turístic (HUT)

 

Distintius vehicles via pública:

Sol.licitud de distintiu – Regulació accés i-o estacionament