Model de sol·licituds

Relació amb l’administració pública
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica (Seu electrònica).

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics (Seu electrònica) o no, sempre i quan l’ajuntament, reglamentàriament, no en determini l’obligatorietat.  

Veure nota informativa llei 39_2015 i 40_2015

Representació
En el cas que es permeti autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat/da en un procediment concret davant de l’administració, caldrà acreditar la representació legal amb la presentació del model normalitzat de representació (enllaç); el mateix passa amb l’acreditació de la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Veure nota informativa representació


Models sol·licitud de l’Ajuntament de Peralada
Podeu presentar-los a través de la seu electrònica (Seu electrònica), mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica. Caldrà adjuntar els models específics de sol·licitud que trobareu adjunts a continuació:

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA:

Instància general

URBANISME I ACTIVITATS:

Sol·licitud llicències d’obres

Sol·licitud d’obres menors _sense projecte tècnic

Comunicació prèvia d’obres

Comunicació prèvia per pintar façanes

Presentació documentació complementària obres

Sol·licitud ocupació de la via pública

Sol·licitud instal·lació grua

Sol·licitud de pròrroga llicències d’obres

Comunicació prèvia primera ocupació

Presentació documentació complementària primera ocupació

Sol·licitud devolució de fiances obres

Sol·licitud d’ajut rehabilitació de façanes

Sol·licitud certificat urbanístic

Sol·licitud d’informe urbanístic per a una activitat

Sol·licitud llicencia municipal activitat recreativa

Comunicació prèvia modificació activitat recreativa i espectacle (restaurant)

Comunicació prèvia habitatge ús turístic (HUT)

DISTINTIUS VEHICLES VIA PÚBLICA:

Sol·licitud de distintiu – Regulació accés i-o estacionament

PADRÓ D’HABITANTS:

Empadronament d’un/a menor (nascut fora el municipi)

Autorització certificat d’empadronament-convivència

Autorització d’empadronament (sense contracte de lloguer)

Autorització d’empadronament d’un menor

Sol·licitud certificat d’empadronament-convivència

Sol·licitud certificat històric d’empadronament-convivència


CENS ANIMALS DE COMPANYIA:

Alta registre cens d’animals de companyia

Modificació de dades del propietari o l’animal de companyia

Baixa en el cens d’animals de companyia

Sol·licitud alta al cens d’animals potencialment perillosos

Sol·licitud llicència d’animals potencialment perillosos

Declaració responsable propietaris per obtenció llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos

SERVEIS ECONÒMICS:

Bonificació taxa d’escombraries i compostatge

Declaració Jurada d’exempció IVTM minusvalidesa

Sol·licitud de baixa de l’IVTM

Sol·licitud de l’exempció o bonificació de l’IVTM

Modificació taxes (aigua i escombraries)

Sol·licitud de bonificació de l’IBI

Sol·licitud de bonificació de taxa Llar d’Infants

Sol·licitud impost plusvàlua i bonificació

Autorització de domiciliació bancària

Full de domiciliació bancària