Model de sol·licituds

Relació amb l’administració pública
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica (Seu electrònica).

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics (Seu electrònica) o no, sempre i quan l’ajuntament, reglamentàriament, no en determini l’obligatorietat.  

Veure nota informativa llei 39_2015 i 40_2015

Representació
En el cas que es permeti autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat/da en un procediment concret davant de l’administració, caldrà acreditar la representació legal amb la presentació del model normalitzat de representació (enllaç); el mateix passa amb l’acreditació de la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Veure nota informativa representació


Models sol·licitud de l’Ajuntament de Peralada
Podeu presentar-los a través de la seu electrònica (Seu electrònica), mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica. Caldrà adjuntar els models específics de sol·licitud que trobareu adjunts a continuació:

ADMINISTRACIÓ GENERAL / SERVEIS ADMINISTRATIUS:
Instància genèrica

URBANISME I ACTIVITATS:
Sol·licitud llicències d’obres
Sol·licitud d’obres menors _sense projecte tècnic
Comunicació prèvia d’obres
Comunicació prèvia per pintar façanes
Presentació documentació complementària obres
Sol·licitud ocupació de la via pública
Sol·licitud instal·lació grua
Sol·licitud de pròrroga llicències d’obres
Comunicació prèvia primera ocupació
Presentació documentació complementària primera ocupació
Sol·licitud devolució de fiances obres
Sol·licitud d’ajut rehabilitació de façanes
Sol·licitud certificat urbanístic
Sol·licitud d’informe urbanístic per a una activitat
Sol·licitud llicencia municipal activitat recreativa
Comunicació prèvia modificació activitat recreativa i espectacle (restaurant)
Comunicació prèvia habitatge ús turístic (HUT)

VIA PÚBLICA:
Sol·licitud de distintiu – Regulació accés i-o estacionament

POBLACIÓ:
Empadronament d’un/a menor (nascut fora el municipi)
Autorització certificat d’empadronament/convivència
Autorització d’empadronament (sense contracte de lloguer)
Autorització d’empadronament d’un menor
Sol·licitud certificat d’empadronament-convivència
Sol·licitud certificat històric d’empadronament-convivència

CENS ANIMALS DE COMPANYIA:
Alta registre cens d’animals de companyia (PDF editable)
Modificació de dades del propietari o l’animal de companyia (PDF editable)
Baixa en el cens d’animals de companyia (PDF editable)
Sol·licitud alta al cens d’animals potencialment perillosos (PDF editable)
Sol·licitud llicència d’animals potencialment perillosos (PDF editable)
Declaració responsable propietaris per obtenció llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos (PDF editable)

FISCALITAT:
Bonificació taxa d’escombraries i compostatge
Declaració Jurada d’exempció IVTM per minusvalidesa
Sol·licitud de baixa de l’IVTM
Sol·licitud de l’exempció o bonificació de l’IVTM
Sol·licitud de modificació taxes (aigua i escombraries)
Sol·licitud de bonificació de l’IBI
Sol·licitud de bonificació de taxa Llar d’Infants
Sol·licitud impost plusvàlua i bonificació
Autorització de domiciliació bancària (PDF editable)
Full de domiciliació bancària