Pla Econòmic Financer

L’article 21 de laLlei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l’Administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeti l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

2020-2021

Pla Econòmic i financer per al període 2020-2021. Consultar

Anunci de l’aprovació inicial del Pla Econòmic i financer per al període 2020-2021
Núm. BOP 213 · Núm. edicte 7980 · Data 05-11-2020 · Consultar