S’inicia el termini d’informació pública d’una sol·licitud de llicència municipal (exp. núm. X2018000278)

En data 22 de juny de 2018, Casino Castillo de Perelada, SLU ha presentat en aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència municipal per a una activitat recreativa i de restauració d’un pavelló de banquets i zona de cuines dins la parcel·la del Castell de Peralada (c. Sant Joan).

D’acord amb els articles 22 i 102 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost, se sotmet a informació pública la sol·licitud i la documentació adjunta per un termini de 20 dies (data màxima 5 de setembre de 2018), a comptar des de la darrera publicació al BOP de Girona, al tauler d’anuncis municipal, a l’e-tauler i a la pàgina web municipal www.peralada.org.

Durant el termini d’informació pública podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals (pl. Gran, 7) durant l’horari d’obertura al públic (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres) i formular les al·legacions que estimin oportunes.

Anunci

BOP 07082018

e-tauler