S’aprova definitivament el projecte de reparcel·lació del sector del PEU del Castell de Peralada

Exp. núm. X2018000145

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018, ha aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada redactat per PAREJA & ASSOCIATS, ADVOCATS i ACTIO PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING de juliol de 2018 i promogut per CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU, la qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Edicte