Resolució contractació Programa de garantia Juvenil

Per Decret de l’Alcaldia 508/2018 de data 29/10/2018 s’ha resol contractar en pràctiques, a partir del dia 31/10/2018 i fins el 30/04/2018, al senyor Sergi Antoner Bou, amb DNI núm. xxxxx990Y, en règim de jornada complerta i d’acord amb les condicions fixades a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció del PGJC, per haver obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció.

 

DA contractació PGJC

puntuacio proces selecció PGJC