Regularització cadastral a Peralada

El Ministeri d’Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, està fent la regularització cadastral per ajustar les dades cadastrals i els seus valors a la realitat física. L’any 2014 la Gerència del Cadastre va començar els treballs d’inspecció a Peralada (i a molts altres municipis), i l’Ajuntament de Peralada només actua com a ens col·laborador en la recepció de les al·legacions.

 

Tot just ara els propietaris d’aquells immobles afectats els estan arribant les cartes amb la proposta de regularització cadastral. Si es considera que els valors o els fets que els motiven (obra nova, reformes amb entitat suficient, rehabilitacions, canvis d’ús, piscines, …) no són correctes, disposen de 15 dies per presentar les al·legacions que considerin adients. Transcorregut aquest termini, la proposta es convertirà en definitiva, i es podran interposar els recursos que consten al peu de la mateixa.

 

L’escrit d’al·legacions es pot presentar per Internet a http://www.sedecatastro.gob.es si es disposa de DNI o certificat electrònic, o en format paper al registre de la Gerència Territorial del Cadastre (c. Jaume I, 47, 17002 Girona) o al registre de l’Ajuntament de Peralada (Pl. Gran, 7 17491 Peralada). És molt important que s’adjunti la documentació probatòria d’allò que s’al·lega.

 

La proposta de regularització cadastral de cada immoble conté el código seguro de verificación (CSV) que permet consultar la modificació proposada a través de l’adreça web http://www.sedecatastro.gob.es. Un cop allà, cal clicar a “Consulta de l’expedient a través del CSV” i introduir el codi als espais assenyalats com a Codi segur de Verificació. A la pantalla informativa de cada proposta s’hi poden comparar els valors actuals i els valors proposats que estan marcats amb color vermell.

 

L’expedient de regularització cadastral exclou l’aplicació de sancions, però comporta la liquidació d’una taxa de 60,00 € per immoble regularitzat que haurà d’abonar el titular cadastral.

 

En relació amb el sòl rústic, es determinarà un nou valor cadastral per a les construccions indispensables pel desenvolupament de les explotacions agràries, ramaderes o forestals en sòl rústic, d’acord amb el que disposa addicional 4a del Text refós de la Llei de Cadastre immobiliari.

 

Informació web regularització cadastral

Ban proposta regularització cadastral_

 

NOTA: Aquesta informació té caràcter merament informativa.