Promocions variables

17/05/2022
No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 2/2022 apro
29/04/2022
Les imatges, que es podran veure del 6 de maig al 12 de juny de 2022 al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada, van ser desc
26/04/2022
Atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació contra l'acord d'aprovació de modificació d'una ordenança fiscal per a l'exerc
10/05/2022
És un impost verd, en línia amb la fiscalitat ambientat que es promou a Europa. Canals d'atenció i informació: Díptic infor
03/05/2022
L'Ajuntament organitza, el proper dilluns 9 de maig, un Procés de Participació Ciutadana, obert a tothom, sobre la la proposta de Modifica
28/04/2022
La Fira del Clown de Vilanova de la Muga presenta el cartell de la seva 9a edició, que tindrà lloc el proper 28 de maig, i en la que s'hom
23/04/2022
En compliment del Decret de l’Alcaldia núm. 2022DECR000206, de 22 d’abril de 2022, en relació amb l’alienació de la finca urbana si
20/04/2022
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177