Promocions variables

30/06/2022
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
21/06/2022
La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Peralada amb data 15 de juny de 2022, ha acordat informar favorablement el Compte Gene
27/05/2022
L’ Ajuntament de Peralada, mitjançant Decret d’ Alcaldia de data 25 de maig de 2022, va aprovar l’Oferta Pública d’estabilització
27/05/2022
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 29 de març de 2022 va acordar aprovar inicialment la memòr
22/06/2022
El Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec de Peralada compleix 25 anys i ho celebra envoltat d’amistats. Programació XXV Cicl
19/06/2022
El termini de presentació de treballs va començar el 20 de maig i finalitza el 30 de juny a les 15.00 hores.   Consulta tota la
09/06/2022
En data 9 de juny de 2022 s'ha publicat al BOP de Girona número 110 · Núm. edicte 5246 l'Extracte en la BDNS de la convocatòria de subve
27/05/2022
El Ple de Junta General de la Societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada , SA de l’Ajuntament de Peralada, en sessió
25/05/2022
Durant el primer cap de setmana de juny, Peralada torna 700 anys enrere per transformar el centre històric en un plató únic, a on la fant