Promocions variables

16/09/2022
No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 6/2022 apro
13/09/2022
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
05/09/2022
El nostre municipi és un dels candidats finalistes a obtenir el reconeixement de Millor Poble de l'Any en la categoria de millor poble ag
18/08/2022
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
16/08/2022
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2022, va acordar aprovar inicialment el conv
14/09/2022
Un any més, Peralada se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat 2022 que se celebra del 16 al 22 de setembre per promoure hàbits de mobi
26/08/2022
D’acord amb el que disposa l’ art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i ser
17/08/2022
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 11 d'agost de 2022, va acordar l'aprovació provisional de la modific
08/08/2022
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local