Oferta pública d’estabilització de l’Ajuntament de Peralada d’acord amb la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalització en l’ocupació pública

L’ Ajuntament de Peralada, mitjançant Decret d’ Alcaldia de data 25 de maig de 2022, va aprovar l’Oferta Pública d’estabilització, en compliment de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, amb inclusió de les següents places:

  • Anunci oferta pública d’estabilització de l’Ajuntament de Peralada. Consultar
  • DOGC Núm. 8678 – 30.5.2022. Consultar
  • BOP 103 · Núm. edicte 4750 · Data 30-05-2022. Consultar