Nota informativa – Peralada compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

Aquest any 2017, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme les actuacions següents:


Convocatòria
Actuació
Import
Fons cooperació econòmica i cultural 2017
Despeses d’inversió i culturals

45.558,00 € (38.724,00 € d’inversió i 6.834,00 € de despeses culturals)

Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017
Sega de diversos camins

2.113,09 €

Campanya “del Pla a l’Acció”
Comptabilitat energètica

Redacció informe PAES

Punt de recàrrega

Lluminàries Led

630,00 €

448,67 €

3.000,00 €

3.973,24 €

Restauració i conservació d’immobles d‘interès patrimonial
Rehabilitació muralla

15.400,00 €

Suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva
A1 – Activitats dirigides de millora de la condició física

A3 – Actuacions urgent en equipaments esportius

2.000,00 €

 6.000,00 €

Finançament de projectes per facilitar l’accés a noves tecnologies 2017
Material informàtic

1.158,03 €

Dotació d’equipaments relacionat amb les noves tecnologies de museus 2017
Material informàtic CTC Sant Domènec

1.034,48 €

 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

 

L’alcalde

Pere Torrent i Martín

 

Nota informativa Diputació 2017