NOTA INFORMATIVA

D’acord amb l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, incloent-hi també els notaris i registradors de la propietat.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques en relació a aquells tràmits que realitzin amb l’Ajuntament, per la seva condició d’empleats públics.

Si alguna d’aquestes persones jurídiques i entitats anteriorment relacionades presenta la sol·licitud en paper (presencialment, per correu postal o per missatgeria), l’Ajuntament requerirà a l’interessat perquè esmenti la sol·licitud a través de la seva presentació electrònica.

Les persones físiques que optin per la presentació dels seus documents de manera presencial davant l’Ajuntament, hauran de ser digitalitzats per part de l’empleat o empleats del Registre d’Entrada que realitzi o realitzin aquesta funció d’assistència, per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, retornant els originals a l’interessat, sense perjudici d’aquells supòsits que la norma determini la custòdia dels documents presentats o resulti obligatòria la presentació de documents en suport específic no susceptible de digitalització.

NOTA INFORMATIVA. Descarregar