Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local

En compliment d’allò que disposa l’article 17,2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, se sotmeten els expedients a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè lespersones interessades puguin examinarlos i presentarhi les reclamacions que considerin convenients.

BOP Núm. 107 – Núm. edicte 3312 – 4 de juny de 2020. Anunci