Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació d’un/a auxiliar d’informació de l’Oficina de Turisme de Peralada.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar d’informació de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Peralada, s’adjunta la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per a formular reclamacions o esmenar els defectes que han motivat la seva exclusió,a comptar des del dia en què es publiqui aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i a la pàgina web de la Corporació www.peralada.org

  • Decret d’Alcaldia de 26 d’agost de 2020. Núm. 2020DECR000352. Consultar.