Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar de comunicació i cultura per a l’Oficina municipal de Turisme del municipi de Peralada

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar de comunicació i cultura per a l’Oficina municipal de Turisme del municipi de Peralada, s’adjunta la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a les proves de selecció esmentades.

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió, a comptar des del dia en què es publiqui aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i a la pàgina web de la Corporació www.peralada.cat

  • Decret d’Alcaldia de 12 de setembre de 2022. Núm. 2022DECR000534. Consultar.