L’Ajuntament de Peralada ha aprovat fer la devolució de la part proporcional de la taxa del mes de març de la llar d’infants

En data 14 de maig de 2020 per Decret d’Alcaldia 2020DECR000209 es va aprovar la devolució d’imports satisfets pels subjectes passius de la taxa per la prestació del servei municipal d ela llar d’infants corresponent als dies del mes de març, en aplicació de l’estat.

  • Acordar la devolució dels imports satisfets pels subjectes passius de les taxes per la prestació de serveis de la Llar d’infants l’Orlina, corresponents als dies del mes de març en què en aplicació de l’estat d’alarma no hi ha hagut prestació del servei.
  • Acordar suspendre les liquidacions mensuals corresponents a la taxa  per la prestació del servei de llar d’infants, fins que no es pugui restablir la prestació del servei amb normalitat, i de conformitat amb la regulació estatal i autonòmica que sigui d’aplicació.