Inici del termini d’informació pública d’una sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable

Agropecuària Can Sués, SCP, representat per David Sués Riera, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’una nau per ubicar-hi un robot de munyir a l’explotació de vaquí de llet situada a les parcel·les 60, 137-144 i 174 del polígon 11 de Vilanova de la Muga.

D’acord amb el que determina l’article 49.3 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel DL 1/2010 i modificat per la Llei 3/2012, i l’article 58 del D 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se sotmet a informació pública l’expedient durant el termini de vint dies (fins el 21 de setembre de 2017) a comptar des de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, així com a l’e-tauler de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Peralada (www.peralada.org), perquè durant l’esmentat termini es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient a l’oficina dels Serveis Tècnics municipals d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres, llevat festius, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores.

Peralada, 7 d’agost de 2017

L’alcalde

Pere Torrent i Martín

Anunci IP granja Sues

BOP 161