Inici del termini d’informació pública de l’aprovació inicial d’un projecte d’obres locals

En data 23 d’octubre de 2017 es dicta resolució d’Alcaldia en virtut de la qual s’aprova inicialment el projecte d’obres d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per contracte del qual puja la quantitat de dos-cents quinze mil nou-cents noranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims (215.999,51 euros), IVA inclòs.

Aquest projecte es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils (fins el 13 de desembre de 2017), mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’anuncis (e-tauler) i a la seu electrònica d’aquesta Corporació, durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.

Pere Torrent Martín

L’alcalde

Anunci IP aprov. inicial passeig

Consulta del projecte