Inici del termini d’exposició pública del projecte d’obres de millora de l’accés Sud de Vilanova de la Muga

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de data 13 d’abril de 2017, s’ha acordat aprovar inicialment el projecte d’obres de millora de l’accés Sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga redactat per l’arquitecte Lluís Gratacós Soler amb un pressupost d’execució per contracte de 117.288,28 euros, IVA inclòs.

Aquest projecte es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes (fins el dia 25 de maig de 2017), mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP IP AI 25.04.2017), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC IP AI 25.04.2017), en el diari El punt (20.04.2017), i en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) del web municipal, durant el qual es podrà examinar a l’Ajuntament de Peralada (pl. Gran, 7, en horari laborable, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h) i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.