Inici del termini d’exposició pública del projecte d’obres d’adequació de la placeta del portal del carrer del Carme de Peralada

En data 1 de març de 2017 es dicta resolució d’Alcaldia en virtut de la qual s’aprova inicialment el projecte d’obres d’adequació de la placeta del portal del carrer del Carme de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font i amb un pressupost d’execució per contracte de cent vint mil nou-cents vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (120.922,43 euros), IVA inclòs.

Aquest projecte es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils (fins el dia 25 d’abril de 2017), mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP IP AI 10.03.2017), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC IP AI 09.03.2017), al tauler d’anuncis i a la seu electrònica d’aquesta Corporació (enllaç), durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.

 

Anunci IP aprov. inicial PCarme

DOGC IP AI 09.03.2017

BOP IP AI 10.03.2017