Inici del termini d’exposició pública del Pla local de seguretat viària de Peralada

Per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de 2017, s’ha aprovat inicialment el Pla local de seguretat viària de Peralada pel període 2017-2020.

Aquest Pla es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils (fins el dia 12 de maig de 2017), mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP 28.03.2017), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 24.03.2017), en el diari El punt (23.03.2017), al tauler d’anuncis i a la seu electrònica d’aquesta Corporació (enllaç), durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents. En el cas que no se’n formuli cap, el text del Pla s’entendrà aprovat definitivament.