Inici del termini d’exposició pública de l’aprovació inicial d’un projecte d’urbanització

En sessió de data 12 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte d’urbanització per a la modificació del carrer Camí Sota Parc de Peralada, redactat per RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, amb un pressupost d’execució per contracte de 193.028,10 euros (IVA inclòs), d’iniciativa privada i promogut per Cavas del Castillo de Perelada, SA.

Aquest projecte es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes (fins el 28 d’agost de 2017), mitjançant la inserció d’edictes al BOP Girona, al DOGC, en un diari de difusió comarcal i en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) del web municipal www.peralada.org, durant el qual es podrà examinar a l’Ajuntament de Peralada (pl. Gran, 7, en horari laborable, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h) i formular les al·legacions que considerin oportunes.

Peralada, 17 de juliol de 2017

L’alcalde

Pere Torrent i Martín

Anunci IP aprovació inicial c. Camí de sota parc