Informació pública del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum

Edicte d’informació pública per a una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum en sòl no urbanitzable

Es sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte d’actuació específica per a una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 40 kW de potència nominal,
formada per 80 mòduls situats sobre la parcel·la 137 del polígon 5 del cadastre de béns immobles de naturalesa rústica.

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a la  web municipal per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

  • Edicte BOP 220 · Núm. edicte 9949 · Data 17-11-2022 · Consultar
  • Projecte d’obres · Consultar
  • Estudi paisatgístic ·  Consultar