Exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari de la taxa de Guals 2021

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que el padró corresponent a la taxa de Guals 2021, es troba exposat al públic al tauler d’anuncis de l’ajuntament d’aquests municipi per un període d’UN MES, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 1 d’octubre i finalitzarà el 30 de novembre.

EDICTE BOP 215 · Núm. edicte 9220 · Data 10-11-2021. Consultar