Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2020 ha aprovat inicialment el Pressupost General, les Bases d’Execució del pressupost, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2021.

Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021. Consultar.