Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2020

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2019 ha aprovat inicialment el Pressupost General, les Bases d’Execució del pressupost, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2020.

Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2020