EDICTE sobre aprovació inicial Projecte reforma del Camp de Futbol de Peralada

EDICTE sobre aprovació inicial d’un projecte (exp. X2018000022).

En sessió de data 8 de març de 2018 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte de Reforma del camp de futbol de Peralada redactat per l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader amb un pressupost per contracte de 299.955,47 euros, IVA inclòs.
Aquest projecte es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica d’aquesta Corporació, durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. Edicte