EDICTE d’informació pública d’un projecte per a la instal·lació de plaques en sòl no urbanitzable

Tibiger, SA, representat per la senyora Maria Mercè Oriol Hilari, ha presentat en aquest Ajuntament el projecte per a la instal·lació de 72 plaques fotovoltaiques i 12 plaques tèrmiques per donar servei al Mas David, situat a la parcel·la 137 del polígon 5.

D’acord amb el que determina l’article 48 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel DL 1/2010 i modificat per la Llei 3/2012, se sotmet a informació pública l’expedient durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, així com a l’e-tauler de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Peralada (www.peralada.org), perquè durant l’esmentat termini es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El termini acaba el 15 de novembre de 2018.

Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient a l’oficina dels Serveis Tècnics municipals d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres, llevat festius, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores.

Anunci TIBIGER

20181015_BOP Tibiger