EDICTE d’informació pública del l’aprovació inicial de projecte de reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada (Exp. núm. X2018000145)

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 31 de maig de 2018, va acordar aprovar inicialment l’expedient del Projecte de reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada redactat per PAREJA & ASSOCIATS, ADVOCATS i ACTIO PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING d’abril de 2018 i promogut per CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU, subjecte a les condicions que consten als informes de l’expedient i sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un diari de difusió comarcal i en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) del web municipal www.peralada.org, a fi i efecte que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions.

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

EDICTE. Descarregar.
CERTIFICAT. Certificat

Peralada, 5 de juny de 2018

L’alcalde
Pere Torrent i Martín