EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial d’un Pla especial urbanístic a Vilanova de la Muga (exp. 278/2017)

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 5 de desembre de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’ordenació dels usos i l’edificabilitat de l’illa 36102 de Vilanova de la Muga presentat per Lluís Peiró Laredo  i d’acord amb les consideracions que consten a l’informe de l’arquitecte municipal de 29 de novembre de 2017.

 

També es fa constar que no s’acorda suspendre l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions per a l’enderrocament i d’edificació de nova planta dins l’àmbit del PEU, en atenció al que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

 

En compliment d’allò que disposa l’art. 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme es fa constar, en relació a aquest expedient, que es sotmet a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al diari El Punt, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.

 

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals (pl. Gran, 7 de Peralada) de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Anunci informació públia AI PEU i no suspensió llic

Anunci e-Tauler