EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual 4a del POUM de Peralada (exp. 104/2017)

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 5 d’abril de 2018, va acordar assumir la iniciativa de la proposta presentada pel senyor Martí Sels Vidal, en nom i representació de la senyora Dolores Casademont Aiguaviva, i aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas, i sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.

 

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

 

L’alcalde
Pere Torrent i Martín

Anunci informació pública AI

planejament