Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2017

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Peralada amb data 28 de juny de 2018, ha acordat informar favorablement el Compte General de l’exercici 2017, integrat pel compte de l’Ajuntament de Peralada i el la societat mercantil íntegrament municipal
Serveis Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.
En compliment del que preveu l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic el compte general amb l’informe de la Comissió especial de comptes pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals i vuit dies més, els interessats podran presentar les reclamacions, reparaments o observacions que considerin adients.
BOP Núm. 129 – 4 de juliol de 2018. Edicte