Edicte d’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2019, va acordar el següent règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals. BOP Núm. 141 – 23 de juliol de 2019.