Edicte de l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres (exp. 22/2017)

A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, es fa públic, després de no haver-si formulat reclamacions durant el termini d’informació pública, que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de desembre de 2017 ha aprovat definitivament el projecte d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font amb un pressupost d’execució per contracte de 215.999,51 euros, IVA inclòs.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

 

La qual cosa faig pública, per al coneixement general.

 

L’alcalde

Pere Torrent Martín

Anunci Aprov definitiva

BOP AD 08.01.2018

DOGC AD 08.01.2018