Edicte de l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres (exp. 20/2017)

A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, es fa públic, després de no haver-si formulat reclamacions durant el termini d’informació pública, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 5 d’octubre de 2017 ha aprovat definitivament el projecte d’obres de millora de l’accés Sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga redactat per l’arquitecte Lluís Gratacós Soler amb un pressupost d’execució per contracte de 117.288,28 euros, IVA inclòs.

 

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

 

La qual cosa faig pública, per al coneixement general.

L’alcalde

Pere Torrent Martín

 

Anunci Aprov definitiva ronda Sud