EDICTE de l’Ajuntament de Peralada d’aprovació provisional de la modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2023

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 3 de novembre de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal següent:

  • Ordenança reguladora de la l’impost sobre Activitats Econòmiques (Expdt. X2022000827)
  • Ordenança reguladora de la l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Expdt.X2022000828)

En compliment d’allò que disposa l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, se sotmeten els expedients a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.

Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, la modificació d’aquesta ordenança es considerarà definitivament aprovada.

Anunci Núm. BOP 215 · Núm. edicte 9854 · Data 10-11-202. Consultar