EDICTE de convocatòria de licitació d’un contracte de serveis

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 87/2017 de 13 de març de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis del Casal d’estiu Municipal de Peralada. BOP Núm. 57 – 22 de març de 2017

  • Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte del servei del casal d’estiu municipal de Peralada mitjançant procediment obert. Descarregar.

  • Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de Casal d’Estiu Municipal de Peralada. Descarregar.