Edicte de convocatòria de licitació del contracte de gestió d’un servei públic

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 134/2017 de 19 d’abril de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis de la piscina municipal de Peralada.

BOP Núm. 79 – 25 d’abril de 2017 Pàg. 61. Descarregar.