Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’una ordenança fiscal per a l’exercici 2018

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 8 de març de 2018, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal següent:
− Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local. (Exp.94/2016) Obrir.