Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra local

Es fa públic l’acord adoptat en sessió extraordinària de data 4 de novembre de 2019 pel Ple de l’Ajuntament de Peralada en relació amb l’aprovació inicial el projecte d’obres per a la pavimentació  i soterrament de serveis varis al nucli antic de Peralada, carrer de la Rodona, carrer Barceloneta, passatge de la Barceloneta, passatge de Ramon Muntaner i carrer de la Paireria de Peralada redactat per l’arquitecte Salvador Tarradas Fossoul.

Edcite d’aprovació inical d’un projecte d’obra locals al nucli antic de Peralada. Consultar.