Edicte d’aprovació inicial del projecte de construcció d’un aeròdrom (Expdt. X2018000529)

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 13 de juliol de 2021 va acordar aprovar inicialment el projecte de construcció dun aeròdrom al polígon 5, parcel·la 137 del municipi de Peralada i sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un diari, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Núm. BOP 144 · Núm. edicte 6521 · Data 29-07-2021