Edicte d’aprovació inicial de la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi de Peralada (exp. núm. X2018000187)

En sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Peralada ha acordat aprovar inicialment la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi de Peralada redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un període de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments. En cas de no haver-hicap al·legació i/o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Data Publicació BOP: 1 Febrer 2019

Anunci IP AI

Publicació Anunci BOP