Edicte d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 24 d’octubre de 2017 va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals següents:

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de Peralada. (Exp.291/2017)