EDICTE d’aprovació d’uns preus públics

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 1 de març de 2017, en relació als preus públics per a la publicitat de la Fira del Clown 2017, que s’indiquen a continuació:

Programa Fira del Clown 2017 (tiratge de 500 exemplars)
A.1) 1 mòdul (65 x 45 mm) …………………………………………….30 € pot incloure tot tipus d’imatge i lletra
A.2) 1 mòdul (125 x 75 mm) ……………………………………………50 € pot incloure tot tipus d’imatge i lletra
A.3) 1 mòdul (125 x 180 mm) ………………………………………….75 € pot incloure tot tipus d’imatge i lletra

EDICTE d’aprovació d’uns preus públics. BOP Núm. 56 – 21 de març de 2017