Edicte d’aprovació d’un preu públic

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 1
d’agost de 2018, en relació als preus públics de la venda de productes en el Centre de turisme cultural Sant Domènec.